Privacy Policy

Privacy Policy stichting Heerl’k Heerle
Inleiding
Deze website (“Website”) wordt beheerd en geëxploiteerd door stichting Heerl’k Heerle (in dit privacy beleid aangeduid als “Heerl’k “, “wij”, “ons” of “onze”).
Stichting Heerl’k Heerle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. Hieronder wordt uiteengezet hoe wij met deze gegevens omgaan.
Gegevens die we verzamelen
Wij verwerken dit soort gegevens, doordat u met ons communiceert, onze diensten gebruikt of deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door opgave voor deelname aan één van onze activiteiten. Indien u communiceert met de ons en daarbij persoonsgegevens verstrekt, geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Daarbij kunnen één of meer van de volgende gegevens verwerkt worden:
• Voorletters, voornaam en achternaam
• Geslacht
• Adresgegeven, telefoonnummer en email-adres
• Bankrekeningnummer
• Overige gegevens die u zelf verstrekt
• Gegevens over uw activiteiten bij de Stichting Heerl’k Heerle
• Foto’s en ander beeldmateriaal
Onze stichting heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen en verwerken. Mochten dergelijke gegevens noodzakelijk zijn voor deelname aan onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld gezondheids- en/of dieetwensen, dan verwerken wij die op basis van uw eigen verzoek.
Wij gebruiken en verwerken uw gegevens voor de volgende doelen:
• Contact over de relatie, afhandelen van door u verkregen informatie
• Uitnodigingen en informatie over onze activiteiten
• Afwikkelen van wederzijdse financiële verplichtingen
• Het maken van lijsten van sponsoren, leveranciers, participanten in onze activiteiten
• Het maken van lijsten van het verrichten van door ons aangegane verplichtingen jegens onze relaties.
• Gegevens over uw computer en over uw bezoeken aan en gebruik van deze website, zoals Internet Protocol (IP) adressen, datum en tijd dat u de website hebt bezocht, het type internetbrowser en het besturingssysteem van de computer, verwijzingsbron, duur van het bezoek, paginaweergaven en navigatiepaden van websites.
• Gegevens vervat in of in verband met berichten die u ons stuurt of verstuurt via onze website (waaronder de inhoud van het bericht en de metadata verbonden aan het bericht)
Gebruik van uw gegevens
We gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
• Om onze website te beheren
• Om wedstrijden of activiteiten te beheren en te organiseren
• Om te reageren op uw vragen of verzoeken om aanvullende gegevens en om met u te communiceren over onze stichting;
• Om u gegevens te verstrekken waar u speciaal om heeft gevraagd of waarvan wij hebben gevraagd of u die wilt ontvangen;
• Om vragen en klachten van u af te handelen en over uw relatie met ons
• Om onze website en systemen te beveiligen en fraude te voorkomen;
• Waar van toepassing, om te voldoen aan wet- en regelgeving en nalevingseisen;
De gegevens worden door ons bewaard voor een periode die passend is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn en niet langer dan strikt noodzakelijk. Daarna worden de gegevens vernietigd, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Wij delen uw gegevens niet met derden.
Sociale media
We gebruiken ook persoonsgegevens die we verkrijgen van sociale media online, zoals Facebook, Instagram, Twitter, YouTube voor onderzoeks- en analysedoeleinden van stichting Heerl’k. Waar van toepassing, en in overeenstemming met hun eigen beleid, kunnen we gegevens van deze websites koppelen om de ervaring van onze bezoekers beter te begrijpen en te verbeteren. Dit omvat berichten of andere gegevens die openbaar worden gemaakt of aan ons beschikbaar gesteld als u hashtags of tags gebruikt die betrekking hebben op ons. Gegevens van deze websites kunnen gegevens omvatten die zijn geregistreerd buiten de Europese Unie.
Uw gegevens delen
• Aan overheidsinstanties en aan andere derden wanneer we daartoe worden verplicht door overheids- en wetshandhavingsinstanties of anderszins zoals vereist of toegestaan door de wet, waaronder maar niet beperkt tot, in antwoord op gerechtelijke bevelen en dwangbevelen.
• We onthullen ook gebruikersgegevens wanneer we reden hebben om te geloven dat iemand schade veroorzaakt aan of inbreuk maakt op onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van onze website of als iemand anders schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten.
• Daarnaast werken we mee aan onderzoeken van rechtshandhavers en andere derden voor het afdwingen van naleving van wetten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten;
U heeft het recht om uw gegevens te ontvangen, te wijzigen of te laten vernietigen. Daartoe kunt u een verzoek richten tot info@heerlkheerle.nl. Zo nodig kunnen wij u vragen u te legitimeren voordat wij kunnen overgaan tot het honoreren van uw verzoek.
In onze communicatie geven wij soms beeldimpressies van onze activiteiten. Wanneer op deze beeldimpressies personen herkenbaar in beeld komen, zullen wij die personen toestemming vragen voor gebruik van de beeldimpressies.
Cookies
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestandjes die door een webserver naar een webbrowser worden verzonden, waardoor de server de browser op elke pagina eenduidig kan identificeren.
De soorten Cookies die we gebruiken op onze Website en het doel waarvoor ze worden gebruikt, worden hieronder verklaard. Merk op dat de Cookies die we gebruiken kunnen veranderen en dat we ernaar streven om onze Cookie-lijst actueel te houden.
• Analyse- en prestatiecookies: Deze cookies verzamelen gegevens over hoe u en andere bezoekers onze Website gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina’s u het vaakst gaat, en of u foutmeldingen van webpagina’s ontvangt. We gebruiken gegevens van deze cookies om te helpen bij het testen van ontwerpen en om ervoor te zorgen dat een consistent voorkomen wordt behouden tijdens uw bezoek aan de Website. Alle gegevens die deze cookies verzamelen, worden geaggregeerd. Dit wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.
_ga GA1.2.223522750.1537719124 .heerlkheerle.nl
_gat 1 .heerlkheerle.nl
_gid GA1.2.921644092.1537719124 .heerlkheerle.nl

Bezoeken aan onze website worden gemonitord, waarbij IP-adressen, tijdstippen en door uw browser meegezonden info worden geregistreerd en gebruikt voor het waar nodig verbeteren van onze website. Dat geschiedt met maximale anonimiteit van de gegevens. Deze worden in geen enkele vorm aan derden verstrekt. Wij gebruiken 4 cookies. Deze anonieme cookies worden enkel gebruikt om de prestaties van onze website te monitoren.
Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics om het gebruik en de activiteiten van de website anoniem te volgen. Google Analytics is een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De gegevens die de cookie genereert over uw gebruik van de website (onder uw IP adres) worden in het algemeen door Google doorgestuurd naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering, zal Google het laatste octet van het IP-adres voor de lidstaten van de Europese Unie en voor andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte afkorten / anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar en afgekort door Google-servers in de VS. Namens de websiteprovider gebruikt Google deze gegevens om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websiteprovider te verstrekken. Google koppelt uw IP-adres nooit aan andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt cookies weigeren door uw browser op de juiste manier in te stellen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u verhinderen dat Google gegevens verzamelt en gebruikt (cookies en IP-adres) door de beschikbare plug-in voor de browser te downloaden en te installeren https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
U kunt het gebruik van Google Analytics weigeren door op de volgende link te klikken. Er wordt een weiger-cookie op de computer gezet waardoor in de toekomst het verzamelen van uw gegevens wordt voorkomen als u deze website bezoekt. Disable Google Analytics.
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en de privacy van gegevens is te vinden op http://www.google.com/analytics/terms/gb.html of bij https://www.google.de/intl/en_uk/policies/. Houd er rekening mee dat op deze website de Google Analytics-code wordt aangevuld met “anonymizeIp” om een geanonimiseerde verzameling IP-adressen te garanderen (zogenaamde IP-masking).
Als u helemaal geen Cookies of alleen bepaalde Cookies wilt toestaan, raadpleeg dan uw browserinstellingen. U kunt ook op elk moment met uw browserinstellingen uw toestemming voor ons gebruik van Cookies intrekken en Cookies die al zijn ingesteld verwijderen. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze Cookies of het uitschakelen van toekomstige Cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde onderdelen of functies van onze Website.
Ga voor meer informatie over cookies naar: www.allaboutcookies.org of zie www.youronlinechoices.eu waar u meer informatie vindt over gedraggestuurd adverteren “behavioural advertising” en online privacy.
Beveiliging
We nemen redelijke maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen als u onze website bezoekt en gebruikt en om die gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. Helaas kan geen enkele overdracht van gegevens gegarandeerd 100% veilig zijn. Daarom verstrekt u ons uw gegevens op eigen risico en kunnen we de veiligheid van dergelijke gegevens niet garanderen.
Beveiliging
U kunt ons om een kopie van uw gegevens vragen en, indien van toepassing, deze te corrigeren, te wissen of over te dragen aan andere organisaties op uw verzoek. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde verwerking en, als we om uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens, om deze toestemming in te trekken. Als we uw persoonsgegevens verwerken omdat we er een rechtmatig belang bij hebben (zoals hierboven uitgelegd), hebt u ook het recht hiertegen bezwaar te maken. Deze rechten kunnen in sommige situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.
We hopen dat we naar tevredenheid antwoord kunnen geven op uw vragen over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Als u echter onopgeloste problemen hebt, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt de klacht indienen in de lidstaat waar u woont, op de werkplek of waar een vermeende inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden.
Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren bij het behandelen van verzoeken.
Leden van bestuur en werkgroepen worden geïnformeerd over de bescherming van gegevens. Iedereen die toegang tot de betreffende gegevens heeft, is verplicht tot strikte geheimhouding. Alleen de leden van de stichting die vanuit hun functie toegang nodig hebben tot uw gegevens, krijgen die.
Wijzigingen in dit Beleid
We behouden ons het recht voor dit Beleid op enig moment aan te passen. Veranderingen in dit Beleid worden bekendgemaakt op de Website. U dient dit Beleid regelmatig door te nemen.
Contact
Als u vragen, opmerkingen of verzoeken hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens of dit beleid, kunt u ons e-mailen op info@heerlkheerle.nl.